koaeraga

 

 

Loomateraapia algusest

Inimese- ja looma vahelisele suhtele on ammu omistatud terapeutilist mõju. Näiteks soovitati koeri inglise daamidele, kui ravimit haiguste vastu. Tänapäeval on leitud, et loomadega suhtlemine vähendab stressi, ärevust ja üksindustunnet. Samuti sisendab enesekindlust ja pakub emotsionaalset tuge.

Boris Levinson (1962) oli esimene professionaalne terapeut, kes ametlikult tutvustas ja kirjeldas, mil moel saavad loomad toetada terapeudi ja kliendi vahelist suhet ning suurendada kliendi motivatsiooni. Ta märkas teraapiasessiooni käigus, et suudab vaimupuudega lapsega saavutada parema kontakti siis, kui kohal on tema koer Jingles. Sellest kujunes uus valdkond inimestele osutatavate teenuste hulgas. Esimestes lemmikloomade kaasabil korraldatud teraapiaprogrammides aitasid ravi sageli läbi viia vabatahtlikud personaliliikmed, kes tõid oma lemmikloomad haiglatesse, hooldekodudesse ning muudesse regulaarselt töötavatesse pikaajalistesse hooldusasutustesse. Tänapäeval on kõige levinumad teraapialoomad koerad, merisead, küülikud, kalad, delfiinid, linnud ja hobused. Eraldi suundadena on välja arenenud hobuteraapia, hipoteraapia, koerateraapia ja delfiiniteraapia. Loomateraapia mõiste koondab enda alla kõik nimetatud suunad.

Eestis astub loomade kasutamine teraapias oma esimesi samme. Ameerikas kasutatakse loomateraapiat juba aastaid haiglates, hooldekodudes ja haridusasutustest. Sealsetes ülikoolides on läbi viidud hulgaliselt uuringuid, mille eesmärgiks on loomade positiivse mõju välja selgitamine ning meie igapäevaellu toomine.

Kasutusel olevad mõisted seoses looma ja inimese suhtega.

Loomad saavad inimesi aidata erineval viisil. Tänasel päeval on kujunenud välja inimese ja looma omavahelise koostöö kolm erinevat taset

 • Tegevused loomade abil (Animal Assisted Activity)- erinevad tegevused loomadega, kus konkreetne ravieesmärk puudub. Tegevused on mõeldud inimese elukvaliteedi parandamiseks, motivatsiooni tõstmiseks, positiivsete emotsioonide loomiseks. Tegevuse käigus hoolitsetakse loomade eest, harjatakse, jalutatakse, mängitakse. Seda tüüpi tegevusi viivad läbi loomateraapia väljaõppe saanud vabatahtlikud. Vabatahtlikult ei nõuta erispetsialisti haridust. Loomad kellega töötatakse peavad olema testitud ja inimesele turvalised. Peamised tegevusalad on haiglate, hooldekodude külastused, lugemiskoerad, kodukülastused jne.
 • Loomade abil õppimine (Animal Assisted Learning)- erinevad tegevused, kus loom on kaasatud õppeprotsessi haridusasutuses. Näiteks töötavad loomad tavakoolis, kus nad väärtuskasvatuseks uusi võimalusi luues toovad tundi lisaväärtust. Samuti töötavad loomad erivajadustega laste haridusasutustes. Loomade abil õppimist viivad läbi loomateraapia väljaõppe saanud spetsialistid (õpetajad, eripedagoogid, psühholoogid, logopeedid, sotsiaalpedagoogid – kokkuvõttes kõik spetsialistid, kes on seotud inimest abistavate elukutsetega). Tegevusi saavad läbi viia ka loomateraapia väljaõppega vabatahtlikud, kui nad töötavad koos erispetsialistiga. Loomad kellega töötatakse peavad olema testitud ja inimesele turvalised.
 • Teraapia loomadega (Animal Assisted Therapy) ehk loomateraapia - on eesmärgipärane sekkumine, kus nõuetele vastav loom on kaasatud kliendi teraapiaprotsessi. Seda tüüpi tegevusi võivad läbi viia loomateraapia väljaõppe saanud spetsialistid, kelle puhul on tegemist inimest abistavate elukutsete esindajatega (psühholoogid, füsioterapeudid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, arstid jne.). Vabatahtlikud, kellel puudub vastav haridus võivad teraapiat läbi viia ainult koos erispetsialistiga. Loomateraapia käigus püstitab spetsialist kliendi vajadustest lähtuvad teraapia eesmärgid ja töötab välja loomaga koostööks sobivad harjutused. Hilisemaks analüüsiks dokumenteeritakse kogu teraapia protsess. Teraapia käigus tagatakse kliendile psühholoogiline ja füüsiline turvalisus.

Oluline on teada, et loomateraapia ei ole eraldi eriala, mida saaks teha eraldiseisva teraapiana. Loomateraapiat saab praktiseerida professionaal, kellel on olemas erinevaid teraapia väljaõpped, mida ta rikastab looma teraapiaprotsessi kaasamisega. Näiteks kaasatakse loom loovteraapia või pereteraapia seanssi.

Loomateraapia eesmärgiks võib olla sõltuvalt spetsialisti väljaõppest kliendi füüsilise, sotsiaalse, emotsionaalse või kognitiivse funktsioneerimise parandamine.

Miks kaasatakse loomi teraapiasse?

Loomade kaasamine teraapiasse mõjutab positiivsel viisil teraapia protsessi ja dünaamikat:

 • Loomad aitavad kaasa usaldusliku terapeutilise suhte loomisele terapeudi ja kliendi vahel.

 • Loomade osalemine teraapias, loob turvalise ja usaldusliku terapeutilise keskkonna.

 • Kliendi jaoks on teraapia protsess loomulik tegevus ja ei jäta tunnet, et tegemist on ainult raviga.

 • Looma kaasamine aitab saavutada kiiremini teraapia eesmärgid, kuna loom tõstab kliendi motivatsiooni ja tahet.

 • Loomad aitavad kliendi fookuse suunata ajutiselt ära valult, ebamugavuselt, negatiivsetelt emotsioonidelt, mille tulemusena saab teraapia sessiooni teha pikemalt ja efektiivsemalt

 • Loomaga tegeledes ja füüsilises kontaktis olles, kogeb klient siirast, ehedat aktsepteerimist ja hoolivust- klient saab olla see, kes ta on.

 • Looma paitades ja süles hoides kogeb klient rahustavat seisundit.

 • Loomaga tegeledes kogeb klient rõõmu ja rahulolu.

 • Klient on valmis tegema erinevaid tegevusi ja rääkima sellistel teemadel, mida ta ilma loomata keelduks tegemast.

 • Loom oma olemusega julgustab klienti avama enda peidetud ja varjatud külgi.

Loomad ja Tasapisi Targemaks

 • Tasapisi Targemaks on oma tegevuses keskendunud laste ja noorte toetamisele ja arendamisele. Loomateraapiast kasutatakse peamiselt koerateraapiat.

 • Sõltuvalt eesmärgist kasutatakse tegevuses ka teisi loomi nt. merisead, küülik.

 • Tasapisi Targemaks tegevused põhinevad loomade abil õppimisele ja loomade abil teraapia läbiviimisele. Mõlema suuna kasutamiseks on Kristi Raava omandanud loomaterapeudi litsensi USA – s ja omab õigust vastavate tegevuste läbiviimiseks.

 • Kristi Raava on läbiviinud koerateraapiat neli aastat koolis psühholoogina ja andnud koeraga sotsiaalsete oskuste tunde lastele.

Kellele on mõeldud loomateraapia?

Loomateraapiat kasutatakse nii laste kui täiskasvanutega, vanuselised piirangud puuduvad. Lastel ja loomadel on omamoodi tugev side, mille tulemusena on kõige rohkem programme just lastele. Loomateraapia sobib kõigile, kellele meeldivad loomad ja puudub allergiad loomakarvade suhtes.

Milline on üks loomateraapia seanss?

Loomateraapia seansil osaleb elus loom, vastavalt vajadusele kasutatakse ka loomade pilte, videosid, lugusid, raamatuid. Teraapia protsess on läbi põimitud erinevate teraapia meetoditega, mida terapeut valdab nt. loovteraapia koos loomaga. Teraapia ülesehitus on sarnane teiste teraapia liikidega. Kohtumine algab kontakti loomisega nii terapeudi kui loomaga, järgnevad eesmärgipärased tegevused loomaga, lõpus tehakse analüüs/ kokkuvõte.

Millisel viisil mõjub loomateraapia?

Loomateraapiat kasutatakse erineval viisil inimese kasvamisel ja arendamisel. Järgnevalt on välja toodud neli valdkonda, kus saab kasutada loomi inimese arengu toetamisel. Need on inimese füüsilise, keelelilse ja psühhosotsiaalse arengu toetamine ning kognitiivsete oskuste arendamine.

Toon mõned näited psühhosotsiaalsete oskuste arendamisest loomade abil:

 • Sotsiaalsete oskuste arendamine

 • Keha tundlikkuse suurendamine

 • Positiivse füüsilise kontakti arendamine

 • Eneseteadlikkuse tõstmine

 • Enda ressursside avastamine

 • Raskel teemal vestluse toetamine

 • Pakkuda rõõmu ja hoolivust

 • Parandada mälu ja meenutamist

 • Tugevdada eneseväärikust ja enesehinnangut

 • Parandada koostööoskusi

 • Arendada probleemilahendusoskusi

 • Vähendada manipuleerivat käitumist

 • Tunnetada piire ja nende vajalikkust

 • Sisemise tasakaalu loomine

 • Tugevdada eneseväljendust läbi tunnete

 • Vähendada üldist ärevust ja maandada pingeid

 • Tugevdada minatunnetust ja avastada endas uusi külgi

 • Saada üle hirmudest, lahendada kriisiolukordi

 • Kogeda rõõmu tegutsemisest

 • Leevendada traumajärgseid sümptomeid

 • Arendada keskendumisoskust

 • Muuta käitumismustreid

 • Teadvustada suhtlemisprobleeme

 • Vähendada agressiivset käitumist

 • Õppida füüsilise puudutuse võlu ja milline on asjakohane puudutus- kuidas puudutada elusolendeid

  Loomateraapia sobib hästi lastele ja noortele, kellel on:

  - raskusi eneseavamisega

  - tähelepanu ja keskendumise raskused

  - leina ja vägivalla kogemused

  - ärevus ja pingeseisund kehas

  - hirmud (koerafoobia, esinemishirm jne.)

  - madal enesehinnang

  - suhtlemise ja kontaktiloomise probleemid

  - depressioon

  - vähene eneseusaldus iseenda ja maailma suhtes

  - käitumisraskused

  Kui on rohkem huvi loomateraapia vastu küsi julgelt:

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.